Glossary

ETAT Glossary

There are currently 63 names in this directory beginning with the letter ก.
กริปเปอร์
ส่วนปลายของแขนหุ่นยนต์ ลักษณะคล้ายนิ้วมือ ทำหน้าที่หยิบจับวัตถุ

กล่องควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
ทำหน้าที่สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับที่มีลูกคลื่นสัญญาณต่อเนื่อง (ไซน์ เวฟ) เป็นสัญญานสัญญาณพลัส ซึ่งเป็นการผสมบิตข้อมูลเข้ากับสัญญาณโดยแทนรูปแบบของบิตข้อมูลด้วยความกว้างของสัญญาณพัลส์ เพื่อควบคุมความเร็ว ความเร่ง การหยุดของมอเตอร์

กลไกภายใน Server-Client DHCP พื้นฐานเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์บนพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งจะได้รับการกำหนด

การควบคุมกำกับดูแลและการได้มาซึ่งข้อมูล (SCADA)
SCADA คือ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริงจากเครื่องจักรของโรงงานเพื่อให้มีการตรวจสอบ ควบคุม และแสดงภาพกระบวนการของโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกจากส่วนกลาง เครื่องมือวัดของโรงงาน (เซ็นเซอร์ สวิตช์ มอเตอร์ ปั๊ม วาล์ว ฯลฯ) เชื่อมต่อกับ PLC ซึ่งจะเชื่อมต่อกับพีซีที่ใช้ซอฟต์แวร์ SCADA

การควบคุมตามลำดับการทำงาน
วิธีการควบคุมที่กระบวนการควบคุมแบ่งออกเป็นขั้นตอนเดียวที่ดำเนินการทีละขั้นตอนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในขั้นต้น

การควบคุมสเต็ป
วิธีการควบคุมโปรแกรมที่กำหนดลำดับของการดำเนินการและเวลาดำเนินการสำหรับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทั้งหมด

การจำลอง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบกราฟิกที่แสดงตัวหุ่นยนต์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยจำลองการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานของหุ่นยนต์ก่อนนำชุดคำสั่งไปใช้งานจริง

การดีบัก
การที่ต้องทราบว่าโค้ดทำอะไรก่อนที่จะพยายามดีบักโค้ดนั้น

การดูแลข้อมูล
ชุดของกระบวนการหรือกฎที่รับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการข้อมูล

การตัดสินใจจากข้อมูล
การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญ

การทำความสะดอากข้อมูล
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเพื่อลบรายการที่ซ้ำกัน แก้ไขการสะกดผิด เพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป และให้ความสอดคล้องกันมากขึ้น

การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
ระบบปฏิบัติการรองรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้งาน (โปรแกรม) หลายงานทำงานพร้อมกัน โดยผลัดกันใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์

การทำซ้ำของข้อมูล
กระบวนการแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแหล่งข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

การทำเหมืองข้อมูล
กระบวนการรับรูปแบบหรือความรู้จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่

การนำเข้าและส่งออกพื้นฐาน
หน่วย PLC ที่ดำเนินการ I/O กับอุปกรณ์ภายนอก

การบังคับ เซ็ต/รีเซ็ต
ฟังก์ชันที่ใช้ตั้งค่าหรือรีเซ็ตบิตที่ระบุในหน่วยความจำจากอุปกรณ์โปรแกรมโดยไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือ I/O ภายนอก

การบูรณาการข้อมูล
กระบวนการรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนำเสนอในมุมมองเดียว

การประมวลผลบนคลาวด์
การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบบริการผ่านเครือข่าย (โดยทั่วไปคืออินเทอร์เน็ต) ด้วยการประมวลผลแบบคลาวด์ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์และใช้แอพพลิเคชั่นจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

การประมวลผลระบบคลาวด์
บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง อีกทั้งยังสามารถปรับเพิ่ม-ลดขนาดของทรัพยากรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น การประมวลผลระบบคลาวด์สามารถแบ่งรูปแบบการใช้งานได้เป็น ระบบคลาวด์ส่วนตัว(Private Cloud) ระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และระบบคลาวด์แบบผสม (hybrid cloud)

การประมวลผลเหตุการณ์ที่ซับซ้อน
CEP คือ กระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งหมดของระบบ และดำเนินการแบบเรียลไทม์ในสิ่งที่สนใจ เช่น โอกาสเกิดภัยคุกคามต่างๆ แล้วก็รีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

การประมวลผลแบบกริด
การทำงานของฟังก์ชันการคำนวณโดยใช้ทรัพยากรจากระบบกระจายหลายระบบ Grid Computing มักเกี่ยวข้องกับไฟล์ขนาดใหญ่และมักใช้กับหลายแอปพลิเคชัน ระบบที่ประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกริดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในการออกแบบหรืออยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เดียวกัน

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบบริการผ่านเครือข่าย (โดยทั่วไปคืออินเทอร์เน็ต) ด้วยการประมวลผลแบบคลาวด์ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์และใช้แอพพลิเคชั่นจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ระบบขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้ไม่จำต้องสนใจว่า Server อยู่ที่ไหน แล้วก็มีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่ 5 ด้านคือ สามารถเรียกใช้งานได้เองตามต้องการ (On Demand Self Service) สามารถเรียกใช้งานจากที่ไหนหรืออุปกรณ์ใดๆก็ได้ (Broad network access) ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับระบบอื่นๆ (Reseource Polling) ระบบมีความยืดหยุ่นสูงที่จะรองรับผู้ใช้จำนวนมากได้ (Elasticity) และสามารถวัดการใช้งานได้ (Measured Service)

การประมวลผลแบบขอบ
Edge Computing หรือเรียกย่อๆ ว่า Edge เป็นวิธีการเลือกใช้หน่วยประมวลผลในคลาวด์ที่อยู่ใกล้กับต้นทางข้อมูลมากที่สุดเพื่อลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลใน edge computing สามารถประมวลผลได้จากศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก,ศูนย์ข้อมูลพิเศษแบบ on-site data centre (เช่น ศูนย์ข้อมูลแบบ micro) หรือแม้แต่การเชื่อมโยงผ่าน IoT

การย้ายข้อมูล
กระบวนการย้ายข้อมูลระหว่างประเภทหรือรูปแบบการจัดเก็บต่างๆ หรือระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ

การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานหรือการวิเคราะห์

การระบุอัตโนมัติและการจับข้อมูล
ระบบชี้เฉพาะอัตโนมัติและจัดเก็บข้อมูล (Automatic Identification and Data Capture) อันได้แก่ อุปกรณ์บาร์โค้ด หรืออุปกรณ์ RFID เป็นต้น

การระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ
การระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification: RFID) คือ ระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มความสามารถในการคำนวณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และส่งกำลังโดยคลื่นแม่เหล็ก หรือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการสัมผัสทางกายภาพ เป็นการเอาคลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นพาหะ เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล RFID มีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุ จากระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งนำไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือสิ่งของใดๆ สามารถติดตามข้อมูลของวัตถุ

การรับส่งข้อมูลฟูลดูเพลกซ์
กระบวนการในการรับและส่งข้อมูลพร้อมกันได้

การรับส่งข้อมูลฮาล์ฟดูเพลกซ์
กระบวนการในการรับและส่งข้อมูล ที่ต้องรอให้กระบวนการหนึ่งๆ เสร็จก่อน ทำพร้อมกันไม่ได้

การรีจิสเตอร์ข้อมูล
รีจิสเตอร์ที่ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ทางอ้อมด้วยการรีจิสเตอร์ดัชนี การรีจิสเตอร์ข้อมูลใช้เพื่อระบุออฟเซ็ตที่คำนวณโดยการเพิ่มเนื้อหาของการรีจิสเตอร์ข้อมูลไปยังการรีจิสเตอร์ดัชนี

การวนซ้ำ
ส่วนหนึ่งของรหัสที่ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

การวนซ้ำภายนอก
การวนซ้ำที่มีอยู่ในการวนซ้ำอื่น

การวนซ้ำภายใน
การวนซ้ำที่อยู่ภายในการวนซ้ำอื่น

การวนซ้ำแบบ for
การวนซ้ำที่ดำเนินการครั้งเดียวสำหรับแต่ละค่าในชุด รายการ หรือช่วงบางประเภท

การวนซ้ำแบบ while
การวนซ้ำที่ดำเนินการต่อไปตราบเท่าที่เงื่อนไขบางอย่างเป็นจริง

การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
เป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหลายโมดูลที่ช่วยให้ผู้ผลิตหรือธุรกิจอื่น ๆ จัดการส่วนสำคัญของธุรกิจ รวมถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อชิ้นส่วน การรักษาสินค้าคงคลัง การโต้ตอบกับซัพพลายเออร์ การจัดหาลูกค้า บริการและการติดตามคำสั่งซื้อ นอกจากนั้น ERP ยังสามารถรวมโมดูลแอปพลิเคชันสำหรับด้านการเงินและทรัพยากรบุคคลของธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไป ระบบ ERP จะใช้หรือรวมเข้ากับระบบฐานข้อมูล

การวิเคราะห์
การค้นพบข้อมูลเชิงลึกในข้อมูล

การวิเคราะห์กลุ่ม
เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยข้อมูล หรือเป็นการแบ่งคน สัตว์ สิ่งของ องค์กร ฯลฯ

การวิเคราะห์การแยกกลุ่ม
กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าข้อมูลเมตา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล

การวิเคราะห์ข้ามสาย
การวิเคราะห์ที่สามารถระบุยอดขาย แสดงมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย หรือมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน

การวิเคราะห์ความถูกต้อง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นลบ (- 1.00) หรือบวก (+1.00)

การสร้างฟังก์ชัน
การกำหนดฟังก์ชั่นโดยใช้ def function_name(พารามิเตอร์)

การสะสมข้อมูล
กระบวนการใด ๆ ที่รวบรวมข้อมูลประเภทใดก็ได้

การสื่อสารยุคที่สาม
ระบบเครือข่ายไร้สายรุ่นที่ทำงานบนพื้นฐานของระบบ IP ผ่านอุปกรณ์พกพา โดยสามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 144 กิโลบิตต์ต่อวินาที หรือสูงกว่าในสภาวะการใช้งานที่หยุดนิ่งกับที่หรือมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน UMTS

การสื่อสารยุคที่สี่
ระบบการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ 4G เป็นอีกขั้นของการสื่อสารเคลื่อนที่แบบแถบความถี่กว้าง (Broadband) ที่ออกตามหลังระบบ 3G ระบบ 4G สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความรวดเร็วสูงสุดได้ถึง 100 เมกะไบต์ต่อวินาที

การสื่อสารยุดที่ห้า
5G เป็นเทคโนโลยีเซลลูล่าร์ไร้สายยุคที่ 5 ความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดสูงขึ้น bandwidths มีความเร็วสูงถึง 1Gbps นอกจากในเรื่องของความรวดเร็ว แทคโนโลยีนี้ยังมีค่า low latency อีกทั้งยังมีความสามารถในการรองรับอุปกรณ์จำนวนมหาศาลในพื้นที่ขนาดเล็ก

การสื่อสารระหว่างกระบวนการ (IPC)
Inter-Process Communication (IPC) ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกระบวนการ Windows หรือระหว่าง Windows Kernel และกระบวนการ

การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร
M2M ย่อมาจาก Machine to Machine เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต

การอ่านอุปกรณ์
เป็นคุณสมบัติของ OPC Client ที่สามารถอ่านข้อมูลของอุปกรณ์จาก OPC Server ได้ โดยจะทำการอ่านข้อมูลใหม่ทั้งหมด ไม่ใช้ข้อมูลเดิมที่เก็บไว้ก่อนกน้า ทำให้เสียเวลาในการทำงานมากขึ้น

การเข้าถึงข้อมูล
การกระทำหรือวิธีการดูหรือเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บไว้

การเชื่อมต่ออนุกรม RS-232
การเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม เชื่อมต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

การเชื่อมต่ออนุกรม RS-485
การเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม สามารถเชื่อมต่อพ่วงอุปกรณ์ต่อเนื่องได้สูงถึง 32 อุปกรณ์

การเชื่อมโยงและการฝังวัตถุ (OLE)
เป็นชุดของระบบที่ทำให้แอปพลิเคชันโต้ตอบและทำงานร่วมกันผ่าน OLE Automation แอปพลิเคชันสามารถระบุและใช้บริการของแอปพลิเคชันอื่นได้แบบไดนามิก

การเรียก I/O ระยะไกล
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมาสเตอร์และสเลฟโดยใช้การโพลโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมพิเศษใน CPU Unit ตัวอย่าง ได้แก่ I/O ระยะไกล SYSMAC BUS และ I/O ระยะไกล CompoBus

การเรียกใช้ฟังก์ชัน
การเรียกใช้ฟังก์ชันในซอฟต์แวร์อื่น

การแก้ไขแบบออนไลน์
การแก้ไขโปรแกรมที่กำลังดำเนินการโดยไม่หยุดการทำงานของ PLC

การแข่งกัน
ดำเนินการและดำเนินการหลายงานและกระบวนการในเวลาเดียวกัน

การแลกเปลี่ยนข้อมูล OPC
OPC Data eXchange (OPC DX) เป็นข้อกำหนดที่กำหนดวิธีที่เซิร์ฟเวอร์ OPC แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ OPC อื่น ๆ แม้ว่าผู้ขายจำนวนน้อยจะรวมข้อกำหนดนี้ไว้ในผลิตภัณฑ์ของตน แต่ก็ไม่มีการใช้เทคโนโลยีนี้ในเชิงพาณิชย์ แต่องค์กรต่างๆ กำลังใช้ แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อ OPC ที่ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ OPC

การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไดนามิกส์
รูปแบบของการสื่อสารระหว่างกระบวนการที่ใช้หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันและจัดเตรียมชุดคำสั่งและรูปแบบข้อความมาตรฐาน แอปพลิเคชันสามารถใช้ DDE สำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องโดยที่แอปพลิเคชันจะแนะนำซึ่งกันและกันเมื่อมีการทริกเกอร์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆ

การแสดงผลข้อมูล
ภาพนามธรรมของข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการรับความหมายหรือสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การแสดงให้เป็นภาพ
กราฟที่ซับซ้อนที่สามารถรวมตัวแปรของข้อมูลจำนวนมากในขณะที่ยังคงเข้าใจและอ่านได้

กำหนด
เป็นการกำหนดชื่อ/ค่า ให้กับตัวแปร

กำหนดแบบสุ่มจากกลุ่มและเช่าอุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนด (ต่ออายุสัญญาเช่าได้) ไม่มี


Submit a name