Glossary

ETAT Glossary

There are currently 13 names in this directory beginning with the letter ร.
รอบการทำงาน
งานที่ดำเนินการหนึ่งครั้งในแต่ละรอบ

ระบบการจัดการข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังใช้เพื่ออ้างถึงบุคคลที่จัดการระบบเหล่านี้ คำนี้ใช้อย่างกว้างในบริบทต่างๆ เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แอปพลิเคชันการจัดการทรัพยากรและบุคคล การจัดการโครงการ และแอปพลิเคชันการดึงฐานข้อมูล

ระบบการจัดการพลังงาน
โดยพื้นฐานแล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์ SCADA ที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน ในบางกรณี จะหมายถึงเครือข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ และในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะหมายถึงพลังงานที่ใช้ภายในอาคาร

ระบบการดำเนินการผลิต
เป็นระบบที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำให้การควบคุมการผลิตเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้แผนการผลิตและตารางการทำงาน และอัปโหลดผลการผลิต ซึ่งเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างธุรกิจกับระบบควบคุมโรงงานหรือกระบวนการ ด้วยการบันทึกข้อมูลตามเวลาจริง และการตั้งค่า เวลาทำงาน ปริมาณงาน และผลผลิต MES สามารถวัดข้อจำกัดของการผลิตและระบุคอขวด เพื่อให้สามารถจัดการกำลังการผลิตได้ดีขึ้น

ระบบจัดการฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์ที่รวบรวมและให้การเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง

ระบบจัดการแบบกระจายศูนย์
เป็นระบบ SCADA ที่มีการทำมาเฉพาะเพื่อการบริการบริษัทด้านพลังงาน

ระบบบ้านอัตโนมัติ
ระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสั่งการด้วยเสียง การใช้สมาร์ทเซ็นเซอร์ เช่น Door Sensor, Motion Sensor, การควบคุมแสงสว่าง การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การควบคุมการปิดเปิดประตูหน้าต่าง ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ใช้ในระบบควบคุมการทำงานในบ้านอัจฉริยะ หรือการกำหนดรูปแบบการทำงานแบบต่างๆ (Scene) มาทำให้สมาร์ทโฮมทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งใน ROS จะรวบรวมชุดเครื่องมือและชุดคำสั่งต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาหุ่นยนต์เอาไว้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะลดความยุ่งยากในการสร้างในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อน และทำให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ

ระบบพื้นฐาน
การกำหนดค่าระบบของ PLC ที่มีส่วนประกอบพื้นฐานเท่านั้น เช่น CPU Rack, Expansion I/O Racks และ Slave Racks

ระบบเครือข่ายแบบตาข่าย
เครือข่ายแบบตาข่ายเป็นโครงสร้างหลายโหนดที่เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์หลายตัว โหนดโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อโดยตรงแบบตรง แบบไดนามิกและไม่มีลำดับชั้นกับโหนดอื่นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และร่วมมือกันเพื่อกำหนดเส้นทางข้อมูลไปและกลับอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความไวพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขต่างๆ ของเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถของเครือข่ายแบบตาข่ายในการกำหนดค่าด้วยตัวเอง หมายความถึงความสามารถในการกู้คืนโหนดที่ล้มเหลว โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาจากภายนอกและจัดการการส่งข้อมูลระยะไกล ความสามารถนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอบพลิเคชัน IoT ขององค์กรซึ่งจำเป็นต้องคงความน่าเชื่อถือแม้โครงข่ายขนาดใหญ่

ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
ความล่าช้าในการตอบสนองหรือการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

รีจิสเตอร์ดัชนี
รีจิสเตอร์ที่สามารถใช้เพื่อเก็บแอดเดรส เช่น ปลายทางข้าม การลงทะเบียนดัชนีสามารถเข้าถึงได้ในการเขียนโปรแกรม

รูปแบบการเคลื่อนที่ของข้อต่อ
คือ รูปแบบการเคลื่อนที่แบบจุดต่อจุด โดยใช้สั่งการทำงานการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยตรงและการเคลื่อนที่นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนที่ตามแนวเส้นของแกน


Submit a name