Glossary

ETAT Glossary

There are currently 3 names in this directory beginning with the letter ช.
ชนิดของข้อมูล
ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่จัดเก็บโดยคอมพิวเตอร์ เช่น เลขลอย จำนวนเต็ม และสตริง เป็นต้น

ชนิดข้อมูล
แอตทริบิวต์ที่ระบุขนาดข้อมูลของสัญลักษณ์จากแอดเดรสเริ่มต้นในหน่วยความจำ I/O และประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในนั้น ซึ่งรวมถึง BOOL, INT, REAL, WORD, STRING เป็นต้น ชนิดข้อมูลถูกใช้เพื่อตรวจสอบค่าในหน่วยความจำ I/O ด้วย CX-Programmer

ชุดข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบตาราง


Submit a name