ETAT Glossary

There are currently 15 names in this directory beginning with the letter ต.
ตัวขั้น
อักขระที่ใช้แยกค่าแต่ละค่า เช่น เครื่องหมายจุลภาคระหว่างคอลัมน์ในไฟล์ CSV

ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
PLC คล้ายกับ RTU แต่มักจะติดตั้งโดยไม่มีแหล่งจ่ายไฟของตัวเองและใช้การสื่อสารผ่านสาย มักพบในโรงงานหรือโรงงานที่ตัวควบคุมอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของการควบคุม

ตัวดำเนินการ
ตัวเลขและตัวแปรที่คำสั่งดำเนินการ

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ตัวดำเนินการที่ทำหน้าที่ทางคณิตศาสตร์บางอย่างกับตัวเลขบางตัว เช่น. การคูณหรือการบวก

ตัวดำเนินการเท่ากับ
เครื่องหมายเท่ากับใช้เพื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปรในการเขียนโปรแกรม เช่น n=2 กำหนดค่า 2 ให้กับตัวแปร n

ตัวทำงาน
มีหน้าที่หลักในการบังคับการเคลื่อนที่ของโครงสร้างหุ่นยนต์ เปรียบเสมือนกล้ามเนื้อ ส่วนประกอบที่ใช้ในระบบหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ ได้แก่ มอเตอร์เซอร์โว มอเตอร์สเตปเปอร์ กระบอกนิวเมติก กระบอกไฮดรอลิก ฯลฯ

ตัวทำงานส่วนปลาย
เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายสุดของโครงสร้างหุ่นยนต์ มีหน้าที่ หยิบจับ เชื่อม หรือ ประกอบชิ้นส่วน เป็นต้น (เหมือนคำว่า tool)

ตัวปฏิบัติการ (Actuator)
อุปกรณ์ที่ปฏิบัติการโดยใช้พลังงานลมหรือไฟฟ้า ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่าง ๆ

ตัวรับรู้
คือ อุปกรณ์รับเข้าที่สามารถระบุสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ เช่น ตำแหน่ง อีกทั้งตัวรับรู้ยังสามารถตอบสนองต่อกายภาพต่าง ๆ ได้ เช่น อุณหภูมิ แสง เสียง แรงดัน สนามแม่เหล็ก และการเคลื่อนไหว

ตัวแปร
ที่อยู่ที่ได้รับชื่อในหน่วยความจำ I/O อย่างไรก็ตาม สำหรับบล็อกฟังก์ชัน จะใช้คำว่า "ตัวแปร" และระบุตำแหน่งที่เก็บข้อมูลแทนชื่อที่ใช้ระบุที่อยู่ "สัญลักษณ์" ใช้ในบริบทอื่นทั้งหมด เมื่อตรวจสอบหน่วยความจำ I/O ด้วยสัญลักษณ์ใน CX-Programmer ขนาดที่ระบุของข้อมูลจากที่อยู่แรกที่ระบุด้วยสัญลักษณ์จะแสดงสำหรับประเภทข้อมูลที่ระบุ

ตัวแปรภายนอก
ตัวแปรที่กำหนดนอกฟังก์ชัน สามารถใช้ในคำสั่งภายนอก และภายในฟังก์ชัน

ตัวแปรภายใน
ตัวแปรที่กำหนดภายในฟังก์ชันและใช้ได้ภายในฟังก์ชันนั้นเท่านั้น

ตัวแปรร่วม
สัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันโดยงานทั้งหมด

ตามค่าเริ่มต้น Node-RED จะใช้ที่เก็บบริบทในหน่วยความจำ ดังนั้นค่าจะไม่ได้รับการบันทึกระหว่างการรีสตาร์ท สามารถกำหนดค่าให้ใช้ที่เก็บตามระบบไฟล์เพื่อทำให้ค่าคงอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเสียบปลั๊กอินหน่วยเก็บข้อมูลสำรองได้อีกด้วย"
ETAT

ตำแหน่ง
ตำแหน่งของวัตถุ โดยระบุพิกัดในรูปแบบ 3 มิติ ตามแนวแกน x, y, z


Submit a name