Glossary

ETAT Glossary

There is currently 1 name in this directory beginning with the letter ธ.
ธุรกิจอัจฉริยะ
เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ใช้สามารถนําไปประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูลจํานวนมากที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีทั้งรูปแบบ โครงสร้างข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Submit a name